ค้นหาสินค้า

ตารางประมูล

ประเภทการประมูล วันประมูล วันลงทะเบียน วันตรวจสภาพ
สินค้าฟรีโซน ( 147 ) 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 10-13 กุมภาพันธ์ 2565 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายการสินค้า
สินค้าชำระอากรแล้ว ( 13 ) 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 10-13 กุมภาพันธ์ 2565 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองฟรีโซน ( 0 ) 10-13 กุมภาพันธ์ 2565 10-13 กุมภาพันธ์ 2565 10-13 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองชำระอากรแล้ว ( 1 ) 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 10-13 กุมภาพันธ์ 2565 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายการสินค้า
สินค้าสำหรับขาย ( 79 ) ติดต่อฝ่ายขาย 095-056-3605 093-464-9555 ดูรายการสินค้า

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

สินค้าฟรีโซน จำนวน 147 รายการ

สินค้าสำหรับขาย จำนวน 79 รายการ

ปฏิทินการประมูล

วันที่ อีเว้น

แบนเนอร์