ค้นหาสินค้า

ตารางประมูล

ประเภทการประมูล วันประมูล วันลงทะเบียน วันตรวจสภาพ
สินค้าฟรีโซน ( 361 ) 14-15 สิงหาคม 2564 12-15 สิงหาคม 2564 12-13 สิงหาคม 2564 ดูรายการสินค้า
สินค้าชำระอากรแล้ว ( 69 ) 14-15 สิงหาคม 2564 12-15 สิงหาคม 2564 12-13 สิงหาคม 2564 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองฟรีโซน ( 0 ) 12-15 สิงหาคม 2564 12-15 สิงหาคม 2564 12-15 สิงหาคม 2564 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองชำระอากรแล้ว ( 1 ) 12-15 สิงหาคม 2564 12-15 สิงหาคม 2564 12-15 สิงหาคม 2564 ดูรายการสินค้า
สินค้าสำหรับขาย ( 85 ) ติดต่อฝ่ายขาย 095-056-3605 093-464-9555 ดูรายการสินค้า

โปรโมชั่น

สินค้าฟรีโซน จำนวน 361 รายการ

สินค้าชำระอากรแล้ว จำนวน 69 รายการ

สินค้าสำหรับขาย จำนวน 85 รายการ

ปฏิทินการประมูล

วันที่ อีเว้น

แบนเนอร์