ค้นหาสินค้า

ตารางประมูล

ประเภทการประมูล วันประมูล วันลงทะเบียน วันตรวจสภาพ
สินค้าฟรีโซน ( 94 ) 10-11 ธันวาคม 2565 8-11 ธันวาคม 2565 8-9 ธันวาคม 2565 ดูรายการสินค้า
สินค้าชำระอากรแล้ว ( 99 ) 10-11 ธันวาคม 2565 8-11 ธันวาคม 2565 8-9 ธันวาคม 2565 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองฟรีโซน ( 0 ) 8-11 ธันวาคม 2565 8-11 ธันวาคม 2565 8-11 ธันวาคม 2565 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองชำระอากรแล้ว ( 0 ) 8-11 ธันวาคม 2565 8-11 ธันวาคม 2565 8-11 ธันวาคม 2565 ดูรายการสินค้า
สินค้าสำหรับขาย ( 56 ) ติดต่อฝ่ายขาย 095-056-3605 093-464-9555 ดูรายการสินค้า

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

สินค้าฟรีโซน จำนวน 94 รายการ

สินค้าสำหรับขาย จำนวน 56 รายการ

ปฏิทินการประมูล

วันที่ อีเว้น

แบนเนอร์