กฎระเบียบการประมูล

ผู้เข้าร่วมประมูล

   บุคคลธรรมดาต้องบรรลุนิติภาวะ (อายุ 18 ปี ขึ้นไป)
   นิติบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รายละเอียดการประมูล

   ผู้ทำการประมูล จะเป็นผู้กำหนดการประมูล
   ผู้ทำการประมูล จะเป็นผู้กำหนดเวลาประมูล
   ผู้ทำการประมูล จะเป็นผู้กำหนดสินค้าที่จะประมูล

ขั้นตอนการลงทะเบียน

   ผู้เข้าประมูล จะต้องแจ้งความประสงค์แก่ผู้ทำการประมูล พร้อมนำหลักฐานมายื่น
   กรณีบุคคลธรรมดา ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเซ็นชื่อรับรองสำเนา

   กรณีนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ ซึ่งผู้มีสิทธิตามกฎหมายเป็นผู้ออกให้และ ภ.พ.20  ของผู้มีอำนาจภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกิน3เดือน  นับตั้งแต่วันที่ออกจนถึงวันที่ทำการประมูล (ผู้มีอำนาจเซ็นชื่อและประทับตราบริษัทฯ)

ผู้เข้าประมูล ต้องวางเงินประกันก่อนทำการประมูล

จำนวนเงินวางประกันและวงเงินประมูล (ผู้เข้าประมูลเป็นคนในประเทศ)

เงินประกันจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)     ได้วงเงินประมูล  100,000 บาท
เงินประกันจำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)     ได้วงเงินประมูล   200,000 บาท
เงินประกันจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)        ได้วงเงินประมูล   500,000 บาท
เงินประกันจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)    ได้วงเงินประมูล   2,000,000 บาท 
 เงินประกันจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)    ได้วงเงินประมูล   5,000,000 บาท


กรณีผู้เข้าประมูลเป็นชาวต่างประเทศ

วางเงินประกันสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ 7,000 เหรียญ (เจ็ดพันเหรียญ)

   ***ผู้เข้าประมูลสามารถลงทะเบียนพร้อมวางเงินประกันได้ที่สำนักงานของบริษัทฯในเขตปลอดอากร  หมายเหตุ : ผู้ลงทะเบียนครั้งเดียวสามารถประมูลได้ทั้ง สินค้าที่ชำระอากรนำเข้าแล้วและสินค้าที่ยังไม่ชำระอากรนำเข้า(Free Zone)

การวางเงินประกัน

บุคคลภายในประเทศ สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ และ เขตปริมณฑล

   1.โอนเงินผ่านทางธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จากัด (ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ผู้วางเงินประกันเป็นผู้รับผิดชอบ)
       ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางปะกง เลขที่บัญชี  318-2-54403-4 บัญชี ออมทรัพย์
   2. แคชเชียร์เช็ค (ต้องซื้อจำนวนเต็ม 200,000 บาท)  สั่งจ่าย “บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด

พื้นที่ต่างจังหวัด

   1.โอนเงินผ่านทางธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด (ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ผู้วางเงินประกันเป็นผู้รับผิดชอบ)
      
   2. แบงค์ดราฟท์ (ต้องซื้อจำนวนเต็ม 200,000 บาท) สั่งจ่าย “บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด

หมายเหตุ:  ในกรณีที่ผู้วางเงินประกันไม่ชนะการประมูล ทาง บริษัทฯ จะโอนเงินคืนให้ภายใน 3 วันทำการ และรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินให้

ขั้นตอนการประมูล

   1.ผู้ทำการประมูลจะออกหมายเลขบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการประมูล ผู้ถือบัตรประมูลเท่านั้น จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมการประมูลได้ทั้งลานประมูลภายในประเทศ และเขตปลอดอากร (Free Zone) ในกรณีบัตรประมูลสูญหาย เจ้าของบัตรจะต้องรีบแจ้งต่อสำนักงานการประมูลโดยทันทีเพื่อออกบัตรใบใหม่และเจ้า ของบัตรจะต้องรับผิดชอบต่อจำนวนสินค้าทั้งหมดที่ถูกประมูลโดยบัตรที่สูญหายไป

   2.การประมูลให้เสนอราคาด้วยวาจา ผู้เข้าประมูลที่ให้ราคาสูงที่สุดจะมีสิทธิเป็นผู้ซื้อ โดยผู้ทำการประมูลจะเป็นผู้ให้สัญญาณสิ้นสุดการประมูลว่า……เป็นผู้ชนะการประมูล

   3.ผู้ชนะการประมูลไม่สามารถยกเลิกรายการสินค้าได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

   4.กรณีผู้ประมูลสินค้า ละทิ้งสินค้า หรือไม่ชำระค่าสินค้าจนครบจำนวนราคาสินค้าที่ประมูลได้ ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ( ภายใน 7 วัน นับจากวันที่เสร็จสิ้น การประมูล) บริษัทฯ จะนำสินค้าที่ท่านประมูลได้ มาประมูลใหม่ในการประมูลครั้งถัดไปทันที โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ในกรณีที่นำสินค้า มาประมูลใหม่แล้วเกิดส่วนต่าง  ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายกับท่านจนถึงที่สุด

ประมูลทางInternet

   - Live Internet  เป็นการประมูลทาง Internet โดยทำการประมูลไปพร้อมกับการประมูลสินค้า ณ ลานประมูลบางนาตราด กม.54 ตรวจสอบสินค้าหน้าเว็บ  http://www.sahaauc.com

   - การประมูลแบบ TENDER เป็นการประมูลสินค้าทาง Internet เท่านั้น โดยผู้จัดการประมูลเป็นผู้กำหนดราคาขั้นต่ำและผู้ที่ให้ราคาสูงสุดจะเป็นเป็นผู้ชนะ การประมูล ตรวจสอบสินค้าได้ที่หน้าเว็บ http://www.sahaauc.com/tender

การออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

   บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ตามชื่อและที่อยู่ของผู้ลงทะเบียนและ/หรือผู้เข้าร่วมประมูลเท่านั้น ไม่มีการแก้ไขใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ให้ในภายหลัง
          *** สามารถติดต่อรับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี และเอกสารในการจดทะเบียน ได้ที่สำนักงานบริษัทฯ

วิธีการชำระเงินค่าสินค้าในการประมูล

      1.) โอนเงินผ่านทางธนาคารโดยใช้ใบ PAY IN แฟกซ์มาให้ ทางบริษัทฯ

      2.) ชำระเป็น เงินสด/แบงค์ดราฟท์/แคชเชียร์เช็คที่สำนักงานบริษัทฯ เท่านั้น

     หมายเหตุ     1. ลานประมูลเขตปลอดอากร : ราคาสินค้าที่ประมูลได้ ไม่รวมอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมในการโอนผ่านธนาคาร ซึ่งผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องรับผิดชอบเอง

                        2. ลานประมูลภายในประเทศ : ราคาสินค้าที่ประมูลได้  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมในการโอน ผ่านธนาคารซึ่งผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องรับผิดชอบเอง

      3.) อัตราค่าบริการออกสินค้ากรมศุลกากร
              สินค้าประเภท Parade คิดค่าบริการออกสินค้า ตามพิธีการกรมศุลกากร ต่อรายการ     3,210 บาท (รวม VAT 7%)
              
สินค้าประเภท Miscellanous คิดค่าบริการออกสินค้า ตามพิธีการกรมศุลกากร (รวม VAT 7%) ดังนี้

                   - สินค้าจำนวน 1 รายการ   คิดค่าบริการออกสินค้า ตามพิธีการกรมศุลกากร            1,070 บาท
                   - สินค้าจำนวน 2 รายการ   คิดค่าบริการออกสินค้า ตามพิธีการกรมศุลกากร             2,140 บาท   
                   - สินค้าจำนวน 3 รายการ   คิดค่าบริการออกสินค้า ตามพิธีการกรมศุลกากร             3,210 บาท   
                   - สินค้าจำนวน 4 รายการขึ้นไป   คิดค่าบริการออกสินค้า ตามพิธีการกรมศุลกากร    4,280 บาท          

  1. อัตราค่าบริการอื่นๆ

4.1. อัตราค่าบริการขึ้นบัญชีกรมขนส่งทางบกต่อรายการ    1,070 บาท (รวม VAT 7%)

4.2. อัตราค่าบริการแจ้งย้ายกรมขนส่งทางบกต่อรายการ     535 บาท (รวม VAT 7%)

4.3. อัตราค่าบริการพิธีการและตรวจปล่อยสินค้าต่อตั๋ว     200 บาท

4.4. อัตราค่าบริการขึ้นบัญชีเป็นผู้นำเข้า Paper less    1,000 บาท
         หมายเหตุ :   บุคคลธรรมดาที่ต้องการขึ้นบัญชีกรมขนส่งทางบก (ใบแจ้งจำหน่าย) จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) และแนบเอกสารไปด้วยทุกครั้ง

      5.) อัตราค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ
              สินค้าที่ประมูลมีมูลค่า ตั้งแต่ 1 – 100,000 บาท   (ต่อ 1 lot)  ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 10%
              
สินค้าที่ประมูลมีมูลค่า ตั้งแต่ 100,001 – 500,000 บาท   (ต่อ 1 lot)  ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 6%
              สินค้าที่ประมูลมีมูลค่า ตั้งแต่ 500,001 – 1,000,000 บาท   (ต่อ 1 lot)  ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 4%
               สินค้าที่ประมูลมีมูลค่า ตั้งแต่ 1,000,001 บาทขึ้นไป   (ต่อ 1 lot)  ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 2%

               หมายเหตุ :   ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ......ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
              

การส่งมอบ / การขนย้าย

   1.)เมื่่อผู้ทำการประมูลได้รับการชำระเงินครบถ้วนแล้ว โดยชำระเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น หากต้องการชำระเป็นสกุลเงินอื่น จะต้องดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นสกุลเงินบาทในอัตราที่เทียบเท่ากับมูลค่าสินค้าที่ประมูลได้ ผู้ทำการประมูลจะส่งมอบเอกสาร ที่่เกี่ยวข้องให้ผู้ชนะการประมูล ณ สำนักงานบริษัท แต่จะต้องไปรับสินค้า ณ ลานประมูลที่ทำการขายสินค้าตัวนั้นๆ

   2.)หากต้องมีการขนย้ายสินค้าไปเก็บ ณ สถานที่อื่น ผู้ชนะการประมูลจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสินค้านั้น ๆ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องถอดชิ้นส่วนเครื่องจักร เพื่อการขนส่ง ผู้ชนะการประมูลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าดำเนินการเองทั้งหมด และ หากต้องการว่าจ้างให้ผู้ทำการประมูลดำเนินการให้ ผู้ทำการประมูล จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ชนะการประมูลรับทราบ

   3.)เมื่อผู้ชนะการประมูลได้รับมอบสินค้าแล้ว จะต้องขนย้ายสินค้าออกจากลานประมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด (14 วันนับจากวันที่เสร็จสิ้นการประมูล) หากล่วงเลยกว่าวันที่กำหนด ผู้ทำการประมูลจะคิด ค่าจอดเก็บเครื่องจักร วันละ 500 บาท (ห้าร้อยบาท) ต่อหนึ่งรายการ
    *** (ในกรณี ผู้ชนะการประมูลและผู้รับสินค้า ไม่ได้เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกัน ผู้ประมูลจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจและเอกสารประกอบตามที่ผู้ทำการประมูล ระบุไว้ในท้ายเล่มของหมายเลขบัตรประมูล เพื่อให้เป็นหลักฐานในการรับสินค้าแทน)

   4.)ผู้ทำการประมูลจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ชนะการประมูล โดยจัดเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเพื่อนำเครื่องจักรและรายการสินค้าต่างๆที่ประมูลได้ขึ้นรถบรรทุกโดย ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ทั้งนี้ผู้ทำการประมูลจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อันเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการนำสินค้าขึ้นรถบรรทุกให้

       • สินค้าที่เคลื่อนที่ไม่ได้และมีน้ำหนักเกิน 15 ตัน

       • รถที่ขับเคลื่อนขึ้นรถบรรทุกไม่ได้ และมีน้ำหนักเกิน 15 ตัน  ผู้ชนะการประมูลสินค้าดังกล่าว จะต้องชำระค่าเช่ารถเครน เพื่อยกสินค้านั้นขึ้นรถบรรทุก จำนวนเงิน 5,000 บาท

    5.)ผู้ทำการประมูล จะทำการส่งมอบเอกสารประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าให้แก่ผู้ชนะการประมูล ภายใน 30 วันนับหลังจากวันประมูล โดยเอกสารดังกล่าวสามารถนำไปจดทะเบียนหรือ แจ้งย้ายได้ทันที หากแต่ผู้ชนะการประมูลไม่ไปดำเนินการกับทางราชการภายใน 30 วันหลังจากได้รับเอกสารจากผู้ทำการประมูลผู้ชนะการประมูลจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเตรียมเอกสารอื่่นๆ (ถ้ามี) และทางผู้ทำการประมูลไม่ขอรับผิดชอบต่อการติดตามเอกสารดังกล่าวหลังจากระยะ เวลาเกินกว่า 60 วัน นับจากวันประมูล 

ประกาศเพิ่มเติม

        เนื่องจากมีลูกค้าหลายท่าน  ได้รับจดหมายทวงหนี้ จากกรมศุลกากร  ให้ไปดำเนินการชำระเงิน 200 บาท ( สองร้อยบาทถ้วน )  เพื่อเป็นค่าพิธีการและตรวจปล่อย ซึ่งถ้าไม่ชำระจะถูกระงับการให้บริการทางพิธีการศุลกากร ทำให้ไม่สามารถดำเนินการใดๆทางพิธีการศุลกากรได้รวม ถึงการชำระค่าอากรนำเข้า  จากการประมูล
ในเขตปลอด อากรด้วย 

        ดังนั้น ทางบริษัท จะขอเก็บค่าพิธีการและตรวจปล่อย ดังกล่าว เพื่อนำส่งชำระกับกรมศุลกากรแทนท่าน โดยจะ เพิ่มลงในใบ้แจ้งหนี้ของท่าน เป็น จำนวนเงิน 200 บาท ( สองร้อยบาทถ้วน )  อนึ่งค่าพิธีการและตรวจปล่อยนี้ ไม่ได้รวม อยู่ในค่าบริการออกของกรมศุลกากร ที่บริษัท เรียกเก็บ ดังนั้นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข้อควรรู้/ทราบ
1.) สินค้าทุกรายการขายตามสภาพไม่มีการประกันราคา
2.) สินค้าที่ประมูลยกเลิกไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
3.) ผู้ส่งสินค้าเข้าประมูล (ผู้ขาย) ถือสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมสู้ราคาประมูลสินค้าของตนเองได้
4.) ให้ยึดถือคุณสมบัติของเครื่องจักรและสินค้าต่างๆตามสภาพที่เป็นอยู่โดยไม่คำนึงถึงข้อความใดๆ ในเอกสารและเว็บไซต์
5.) ข้อมูลสินค้าที่ปรากฏอยู่ในเอกสารและเว็บไซต์การประมูลอาจคลาดเคลื่อน อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
6.) บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ทำหน้าที่ดำเนินการประมูล ข้อมูลสินค้าที่แสดงให้ทราบในเอกสารหรือทางเว็ปไซท์เป็นข้อมูลที่ได้รับมาแต่เบื้องต้นเท่านั้น อาจมีข้อผิดพลาด
ข้อควรระวัง
เพื่อป้องกันการผิดหวัง-เสียหาย-เสียเวลา-เสียใจ อันเกิดจากการเข้าใจผิดหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์
1.) อย่าประมูลสินค้าโดยไม่มีการตรวจสภาพให้มั่นใจเสียก่อนเพราะเป็นสินค้ามือสอง จึงมีความหลากหลายแตกต่างกันตามสภาพ
2.) พึงตรวจสอบข้อมูล-สภาพสินค้า ที่ท่านสนใจด้วยตัวของท่านเองหรือโดยช่างผู้ชำนาญการ
3.) การขนย้ายสินค้า ท่านควรจัดรถบรรทุกของท่านให้ตรงตามประเภทสินค้า ขนาด น้ำหนัก จำนวน และจัดเจ้าหน้าที่ๆมีความชำนาญมาดูแลแนะนำการจัดเรียง บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการลำเลียงสินค้าขึ้นรถบรรทุกของท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ (ยกเว้นรายการที่ต้องถอดหรือประกอบเป็นกรณีพิเศษ) ดังนั้นจึงไม่มีการรับผิดชอบในความเสีย หายหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น(ถ้ามี)